Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van  Acupuncture Kliniek Arnhem, hierna te noemen ‘de Behandelaar’.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. de Behandelaar: Acupuncture Kliniek Arnhem.
2. de Client: de opdrachtgever, een natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Behandelaar.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Client (opdrachtgever) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van de Client te verbeteren.
Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien de Behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Behandelaar en de Cllent zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
Hieronder wordt verstaan dat de Client een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Behandelaar tot een enkele dan wel volledige behandeling. Deze afspraak kan ook via de website rechtstreeks door de Client gemaakt zijn in de agenda. De Behandelaar zal de afspraak naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
De Behandelaar is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten indien de Client op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Client reeds door de Behandelaar verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De Client wordt geacht de door de Behandelaar gehanteerde tarieven te kennen, zoals vermeld op de website en daarmee akkoord te gaan. Betaling dient te geschieden contant direct na behandeling, waarna de Client van de Behandelaar een factuur mee krijgt.

3.2 De Behandelaar is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Behandelaar verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan de Client door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

3.3 Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt aan de Client in rekening gebracht. Voor afspraken die korter dan 48 uur en langer dan 24 uur van te voren worden afgezegd zal € 35,- in rekening worden gebracht.

Artikel 4Klachten en in gebreke blijving
4.1 Klachten betreffende de facturen inzake de tenaamstelling dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Behandelaar, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Client geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

4.2 Indien de Client in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Client in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.3 Indien de Client in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Client. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Client worden verhaald. De Client is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

4.4 In geval van een bestelling van Healy programma’s geldt een afnameverplichting voor de Client van alle bestelde programma’s. Door de Behandelaar geleverde en op de Client zijn Healy geuploade programma’s kunnen niet geretourneerd worden na aankoop, want de Behandelaar heeft slechts eenmalig toegang tot de Healy van de Client om de programma’s te kunnen uploaden voor direct gebruik.

Artikel 5. Contractsduur, uitvoeringstermijn
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de Behandelaar  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 De Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2 De Client zal er ten alle tijden voor zorgdragen dat alle gegevens, waarvan de Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling, tijdig aan de Behandelaar worden verstrekt. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Behandelaar is uitgegaan van door of namens de Client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.3 De Behandelaar kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. Indien de Behandelaar aansprakelijk gehouden wordt, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

  1. De aansprakelijkheid van Behandelaar voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Behandelaar beperkt tot tweederde van de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Behandelaar of haar ondergeschikten.
  4. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

7.4 De Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.5 De Behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.De Behandelaar is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
7.6 Indien de Behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Behandelaar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Behandelaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Behandelaar.
Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld (niet in dienst van de behandelaar) dan is de Behandelaar voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen (Zhong beroepsvereniging)
Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
De rechter in de vestigingsplaats van de Behandelaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Behandelaar het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter en haar wederpartij te dagvaarden.

Artikel 9. Huisregels binnen Acupuncture Kliniek Arnhem
Omdat het uiteraard vaak voorkomt dat er meerdere Cliënten tegelijk aanwezig zijn binnen Acupuncture Kliniek Arnhem, zijn er door de Behandelaar huisregels opgesteld om incidenten en verwarring te voorkomen om voor zowel Cliënten, eventuele bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en bewaren.
9.1 Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen. De Behandelaar behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te laten verwijderen uit het pand.
9.2 Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op eventuele waardevolle bezittingen die hierin aanwezig zijn. De Behandelaar is nimmer verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen binnen- of buiten het pand.
9.3 Indien u in de wachtruimte gebruik maakt van lectuur of andere zaken, gelieve deze weer netjes terug te leggen als u de wachtruimte verlaat.
9.4 De werkwijze voor behandeling zal zo veel mogelijk voorafgaand aan de behandeling van de Client worden uitgelegd, mochten er bezwaren bestaan, gelieve dit dan direct aan te geven aan de Behandelaar.
9.5 De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de Client en de therapeut van de Behandelaar aanwezig zullen zijn. Als er derden, zoals stagiaires uit hoofde van hun studie en ervaring, bij de behandeling aanwezig zijn, zal dit vooraf aan de Client worden medegedeeld. Indien de Client hiertegen bezwaar heeft zal dit bij het maken van de afspraak direct kenbaar moeten worden gemaakt aan de Behandelaar.
9.6 De therapeut van de Behandelaar en eventuele begeleiders zullen zich tegenover de client respectvol dienen te gedragen en dit wordt ook van de Client ten opzichte van de Behandelaar verwacht. Indien er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de Client een andere therapeut ingezet worden of de behandeling dient beëindigd te worden.
9.7 Er geldt een geheimhoudingsplicht inzake besproken onderwerpen met de client, deze zullen vertrouwelijk behandeld worden (zie artikel 6). In geval van overleg met andere artsen of therapeuten, in het kader van de voortgang van de behandeling, zal de informatie als onafhankelijke casus behandeld worden waarbij de Client anoniem blijft.

Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden (Arnhem KvK)
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Behandelaar. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op www.acupuncture.nl, de website van Acupuncture Kliniek Arnhem en worden tevens als bijlage bij iedere offerte bijgevoegd. Daarnaast kan op verzoek van de op de Client een exemplaar per post of email worden toegezonden.

Bewust Gezond Mens is onderdeel van Acupuncture Kliniek Arnhem (KVK 61161241)