Privacybeleid

Wie zijn we

Mijn kliniek opereert onder de namen Bewust Gezond Mens en Acupuncture Kliniek Arnhem.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Acupuncture Kliniek Arnhem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Acupuncture Kliniek Arnhem verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • gezondheids-gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@acupuncture.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Acupuncture Kliniek Arnhem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • ter bewaking van je gezondheid, om behandelingen te registreren
 • het afhandelen van jouw betaling 
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om diensten aan je te kunnen verlenen
 • Acupuncture Kliniek Arnhem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Acupuncture Kliniek Arnhem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Acupuncture Kliniek Arnhem) tussen zit. Acupuncture Kliniek Arnhem gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Tekstverwerker voor het maken van facturen ten behoeve van eigen administratie en client. Er worden géén automatische programma’s gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Acupuncture Kliniek Arnhem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

 • Personalia > 5 jaar > i.v.m. bewaarplicht voor belastingen                         
 • Adres > 5 jaar > i.v.m. bewaarplicht voor belastingen
 • Geboortedatum > 5 jaar > i.v.m. bewaarplicht voor belastingen
 • Behandeloverzichten > 5 jaar > i.v.m. bewaarplicht voor belastingen en zorgverzekeraars

Delen van persoonsgegevens met derden

Acupuncture Kliniek Arnhem verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens aan huisarts of ziekenhuis worden alleen verstrekt op specifiek verzoek van jou als patient en ook alleen in overleg met jou. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals facturen via een boekhouder, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Acupuncture Kliniek Arnhem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Acupuncture Kliniek Arnhem website, gebruikt alléén Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Acupuncture Kliniek Arnhem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@acupuncture.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Acupuncture Kliniek Arnhem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Acupuncture Kliniek Arnhem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@acupuncture.nl. Acupuncture Kliniek Arnhem heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • handmatig opgestelde behandeloverzichten worden in een afgesloten kast bewaard en de praktijk gaat na sluitingstijd op slot;
 • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op de computer waar facturen in gemaakt worden, voorzien van een wachtwoord;
 • TLS Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.


Bij elke start van een behandeltraject vragen wij je dan ook de behandelovereenkomst volgens de wet AVG te tekenen, waarin duidelijk beschreven staat hoe wij met je gegevens om gaan. Wij doen er dus alles aan om zorgvuldig met je gegevens om te gaan, zodat deze te allen tijde veilig zijn.

Klachtenregeling

Wij bieden een klachtenregeling aan aan onze clienten. Wij zijn als Acupuncture Kliniek Arnhem aangesloten bij de Beroepsvereniging Zhong, die hele hoge kwaliteitseisen stelt aan haar leden. Wij vallen hiermee onder de KAB (Koepel Alternatieve Geneeswijzen). Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst en andere klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van de KAB . Het bieden van veilige behandeling en zorg voor onze clienten heeft de hoogste prioriteit voor de onze acupunctuur kliniek. Als je een klacht hebt, wil je dan contact met ons opnemen? Wij doen er alles aan om je vragen te beantwoorden en je klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een website gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. 

Veiligheidsbeleid

Ik ben getraind in het herkennen, melden en minimaliseren van de risico’s. Mocht jezelf onveilige situaties of incidenten willen melden, dan kun je deze uiteraard doorgeven. 

Bestuur Zhong

Daarnaast ben ik als acupuncturist tevens werkzaam als Algemeen Bestuurslid van beroepsvereniging Zhong om mede te zorgen dat therapeuten werkzaam in de disciplines van Chinese Geneeskunde binnen Nederland een hoge kwaliteit waarborgen om aangesloten te kunnen zijn bij Zhong.

Yvonne van Beurden | contactgegevens

Mgr. Bekkersstraat 7, 6836 HK  Arnhem
Telefoon: 06 49122402, E-mail: info@bewustgezondmens.nl

Bewust Gezond Mens is onderdeel van Acupuncture Kliniek Arnhem (KVK 61161241)